ความเชื่อมั่นธุรกิจ

Posted by | No Tags | ข่าว

ช่วงบ่ายของวันที่ 5 พฤศจิการยน 2558 เพื่อสร้างความมั่นใจและการทำธุรกิจแบบยั่งยืนทางผู้บริหาร Valoe Corparation, Finland ได้เรียนเชิญนายกเทศมนตรี Mr.Tomo Halonen เมือง Mikkeli มากล่าวตอนรับและสร้างความมั่นใจในเหล่าผู้บริหารเมืองไทย ด้วยเนื้อหาของการสร้างธุรกิจที่แท้จริงของเหล่าผู้บริหารของฟินแลนด์ที่ได้ดำเนินการมาช้านานในเมืองและสร้างความเจริญมากมายให้เกิดขึ้นในเมือง ลงท้ายได้รับเกียรติให้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารผู้นำประเทศที่ได้ปลดปล่อยให้ประเทศฟินแลนด์ที่ได้รับเอกราชด้วยรายการอาหารและโต๊ะเดียวกันของผู้นำในอดีต ซึ่งน้อยคนนักที่ได้รับเกียรติในห้องแห่งนี้ของเมือง


No Comments

Leave a comment

5 × one =